Kwebbel B.V. 

Algemene voorwaarden

contact

Algemene voorwaarden 

Versie 19 Januari 2023 (2.0)

Artikel 1 – Definities

In dit artikel worden de definities die voorkomen in deze algemene voorwaarden gedefinieerd.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Accessoires: De bijgeleverde case en oplader.
 • Aanbod: Een door Kwebbel aan een Klant gerichte uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling met betrekking tot het Product.
 • Product: De Tablet inclusief de software, met alle daarbij geleverde toebehoren
 • Gebruiker: Degene die de Tablet gebruikt
 • Dag: Kalenderdag
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
 • Overeenkomst Afspraak tussen Kwebbel en Klant
 • Ondernemer: Kwebbel, leverancier van de Tablet en software
 • Klant: De persoon die de Overeenkomst heeft afgesloten
 • Klantenservice: De Klantenservice van Kwebbel
 • Website: De website van Kwebbel, te bereiken via www.kwebbel.nl

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Kwebbel B.V.
Bezoekadres/vestigingsadres: Saturnusstraat 14, 2516 AH, Den Haag
Telnummer: 070 22 10 516
E-mailadres: harry@kwebbel.nl
Kvk-nummer: 81006306
BTW- identificatienummer: NL861885594B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en iedere Overeenkomst tussen Kwebbel en de Klant.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De Overeenkomst, alsmede iedere aanvulling en/of wijziging daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het Aanbod door Klant en het accorderen van de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bij de dienst heeft u de mogelijkheid onder meer berichten, foto’s en documenten op te slaan. Voor de hoeveelheid aan opslag hanteren wij een fair use policy. Wij zullen u tijdig informeren indien deze fair use policy overschreden dreigt te worden.

Artikel 5 – Ingangsdatum abonnement

De ingangsdatum van het abonnement is de dag waarop de bestelde Tablet succesvol is afgeleverd.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. De Klant heeft het recht om de bestelling binnen dertig dagen na ontvangst van het Product zonder opgaaf van reden kosteloos te annuleren. Dit doet u door binnen deze termijn de wens tot annulering door te geven bij onze Klantenservice. U verneemt dan ook het retouradres.
 2. Direct na het verwerken van de annulering kunt u de Tablet niet meer gebruiken en gaan alle eventuele opgeslagen gegevens verloren.
 3. In geval van annulering beëindigen wij per direct het abonnement. De eventueel reeds betaalde periodieke abonnementskosten krijgt u binnen veertien dagen na annulering gecrediteerd.
 4. Binnen veertien dagen na annulering verwachten wij de Tablet in oorspronkelijke staat retour op het door ons aangegeven retouradres. Wanneer we deze in goede orde hebben ontvangen crediteren wij binnen veertien dagen na ontvangst de eenmalige aanschaf kosten. Wanneer er sprake is van een beschadiging van de Tablet zal er geen creditering plaatsvinden.  De meest voorkomende beschadigingen: Meerdere krassen op het scherm en de behuizing van de tablet. 
 5. De kosten voor het retour zenden van de Tablet komen voor rekening van de Klant. De Tablet wordt deugdelijk verpakt (bij voorkeur originele verpakking) en verzekerd verzonden via een van landelijk bekende bezorgdiensten.

Artikel 7 – Prijs

De prijs bestaat uit een eenmalige prijs voor de Tablet of aansluitkosten voor Kwebbel los. Daarnaast is er ook een maandelijkse abonnementsprijs voor Kwebbel los en bij de Kwebbel tablet (na een jaar). De prijzen zijn terug te vinden op de website van Kwebbel.

 1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De prijs voor het maandelijkse abonnement wordt jaarlijks (per 1 januari) conform de prijsinflatie aangepast. Wanneer er sprake is van een prijsverhoging zult u daarover van tevoren worden geïnformeerd.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De in het Aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw

Artikel 8 – Beëindiging contract 

 1. U kunt het abonnement maandelijks opzeggen. Het opzeggen is mogelijk via onze Klantenservice. Het abonnement en de daaraan gekoppelde dienstverlening wordt beëindigd op de laatste Dag van de maand waarin u heeft opgezegd.

Aanvullend wordt het contract beëindigd wanneer;

 1. Er sprake is van wanbetaling door de Klant.
 2. Bij het overlijden van de Gebruiker en waarbij er niet voor wordt gekozen de Tablet bij een andere Gebruiker in te zetten.
 3. Bij het overlijden van de Klant, en waarbij de erfgename niet wenst dat het abonnement wordt voortgezet.
 4. Naar aanleiding van misbruik van het systeem of het netwerk door de Gebruiker of de Klant. Onder het misbruik wordt verstaan, het bewust (trachten te) overbelasten van het systeem.
 5. De Klant en of Gebruiker in strijdt handelt met de Algemene Voorwaarden.
 6. De Klant de doorlopende machtiging heeft ingetrokken.
 7. Bij faillissement van de onderneming.
 8. Maandelijkse vergoeding door de Klant wordt gestorneerd en ook na ingebrekestelling door Kwebbel de betaling niet voldoet binnen de termijn genoemd in de schriftelijke in gebrekestelling, zie ook facturatie en betaling. (artikel 9)

Artikel 9 – Facturatie en betaling

 1. Facturatie van het abonnement vindt maandelijks plaats middels automatische incasso en wel op de eerste dag van elke kalendermaand. Wanneer er sprake is van een ingangsdatum voor de eerste van de kalendermaand zal het restant van die maand en de maand daaropvolgend tezamen gefactureerd worden.
 2. De factuur is te allen tijde opvraagbaar. Deze zal dan indien gewenst worden opgestuurd dan wel digitaal worden toegezonden.
 3. Indien een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd stuurt Kwebbel een schriftelijke of elektronische ingebrekestelling naar de Klant om alsnog voor betaling binnen 10 dagen zorg te dragen. Wanneer de betaling alsnog niet wordt voldaan brengt Kwebbel buitenrechtelijke incassokosten in rekening.
 4. Mocht de automatische incasso niet slagen óf de automatische incasso naderhand gestorneerd worden, dan sturen wij u per e-mail een herinnering met het verzoek het verschuldigde bedrag zelf over te boeken. Indien het bedrag niet binnen 7 dagen op onze rekening staat versturen wij u een aanmaning digitaal of per post. Hier zijn aanmaningskosten van € 10,00 aan verbonden. Wederom verwachten wij het bedrag binnen 7 dagen op onze rekening. Indien dit niet het geval is zetten wij een tijdelijke blokkade op het gebruik van de Tablet en versturen wij u per email of post een ingebrekestelling. Wanneer u de verschuldigde Tablet inclusief € 25,00 heraansluitkosten betaalt, activeren wij deze weer. Indien het bedrag niet binnen 14 dagen op onze rekening staat beëindigen wij het abonnement permanent. Mocht u nog in de initiële contractperiode zitten, dan brengen wij de resterende maanden van de initiële contractperiode in rekening.

Artikel 10 – Levering

 1. Kwebbel levert het Product af op het adres zoals is opgegeven door de Klant. 
 2. De bestelling wordt binnen de aangegeven tijd geleverd, mocht het zo zijn dat het Product na 7 dagen na bestelling nog niet geleverd is, dan vragen wij de Klant contact op te nemen met de Kwebbel Klantenservice om navraag te doen over de bestelling.
 3. De Klant is gehouden het Product direct na aflevering te controleren op gebreken. Indien de Klant bij deze controle gebreken aan het Product constateert is hij gehouden Kwebbel binnen 48 uur na aflevering schriftelijk en gespecificeerd aan te geven welke gebreken hij heeft geconstateerd.
 4. In gevallen waarin een melding heeft plaatsgevonden overeenkomstig het voorgaande lid kan Kwebbel: 
  1. de melding ongegrond verklaren; of
  2. de Klant het Product laten retourneren voor nader onderzoek waartoe de Klant alsdan gehouden is en na onderzoek

  (i) de melding ongegrond verklaren en het Product terugzenden aan de Klant; 

  (ii) besluiten tot vervanging van het Product en de vervanging binnen redelijke termijn aan de Klant zenden; of 

  (iii) zorgdragen voor herstel van het Product en het herstelde Product binnen redelijke termijn aan de Klant zenden.

 5. Het risico van beschadiging of vermissing van het Product komt voor rekening van Kwebbel tot het moment van aflevering aan de Klant of aan een door een Klant aan Kwebbel opgegeven derde (niet zijnde de vervoerder). Op het moment dat het Product is afgeleverd aan de Klant komt het risico van beschadiging of verlies voor zijn rekening.

Artikel 11 – Garantie

 1. Op de Tablet  geldt een garantie van 2 jaar, ingaande op de ingangsdatum van het abonnement. Nadrukkelijk uitgesloten van de garantie zijn defecten ontstaan door stootschade, door valschade, door het in aanraking laten komen met vloeistoffen of door onzorgvuldig gebruik van de Tablet.
 2. Indien u aanspraak maakt op de garantie kunt u de defecte Tablet retourneren aan een door onze Klantenservice aangegeven adres. Na onderzoek en bij een vaststelling van een defect dat onder de garantie valt, sturen wij u binnen zeven dagen een vervangende Tablet.
 3. Indien het defect niet onder de garantie valt of de garantieperiode reeds is verstreken kunt u ervoor kiezen een nieuwe Tablet aan te schaffen tegen de dan geldende prijzen.
 4. Kwebbel biedt op de bijgeleverde Accessoires een garantie van drie maanden waarbij u aanspraak kunt maken op deze garantie bij een defect dat niet aan onjuist gebruik is te wijten.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Kwebbel B.V. en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de Tablet, het gebruik van de Tablet of dienstverlening rondom de Tablet.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op overeenkomsten tussen de Kwebbel en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Wijziging van de voorwaarden 

Een wijziging in deze voorwaarden zullen wij minimaal dertig dagen van te voren aan u communiceren middels een bericht naar het bij ons bekende e-mailadres. Het is daarom van belang uw gegevens te updaten daar waar er sprake is van een aanpassing van de eerdere verstrekte persoonlijke gegevens. Na verloop van de dertig dagen zullen de nieuwe voorwaarden stilzwijgend van toepassing worden verklaard. Indien een wijziging van de voorwaarden in uw nadeel is heeft u het recht de Overeenkomst kosteloos te beëindigen.

0
  0
  Jouw bestelling
  Your cart is empty